3 νέες ειδικότητες αλλάζουν το τοπίο των επισκευαστών!

Νέες επαγγελματικές άδειες και ειδικότητες για Μηχανικούς και Ηλεκτρολόγους Αυτοκινήτων που θα ασχοληθούν με ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα φυσικού αερίου (LNG) και οχήματα κυψελών καυσίμου (υδρογόνου).

Κατατέθηκε προς ψήφιση στην Βουλή το σχέδιο νόμου που αφορά τα συνεργεία αυτοκινήτων εναλλακτικών καυσίμων, περιγράφει τις νομοθετικές απαιτήσεις για την ίδρυση και λειτουργία των συνεργείων αυτών καθώς και τα προσόντα των μηχανικών και ηλεκτρολόγων αυτοκινήτων οι οποίοι θα ασχοληθούν με τα οχήματα εναλλακτικών καυσίμων και τις επαγγελματικές άδειες που απαιτούνται.

Με το σχετικό προς ψήφιση νομοσχέδιο μια νέα επιχειρηματική πρόκληση θα ξεκινήσει για όλους τους εμπλεκόμενους στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων φορείς μέχρι και στον επισκευαστικό τομέα, με στόχο την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης της χώρας μας αλλά και τις Ευρώπης γενικότερα από το πετρέλαιο.

nees-eidikotites-imgs

Οι διατάξεις του σχετικού νομοσχεδίου αποτελούν προσαρμογή στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση των κρατών από το πετρέλαιο και εν γένει από τα υγρά συμβατικά καύσιμα και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών.

Ορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, περιλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου. Τέλος, ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την επαναφόρτιση, τα σημεία ανεφοδιασμού και προδιαγραφές για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η πληροφόρηση των χρηστών.

nees-eidikotites-img1

Ποια είναι τα εναλλακτικά καύσιμα;

Θα υπενθυμίσουμε ότι με τον όρο «εναλλακτικά καύσιμα» αναφερόμαστε στα καύσιμα ή στις πηγές ενέργειας που χρησιμεύουν, έστω και εν μέρει, ως υποκατάστατο για το ορυκτό πετρέλαιο στον ενεργειακό εφοδιασμό στις μεταφορές και που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην απαλλαγή των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα ενισχύοντας τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του εν λόγω τομέα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • η ηλεκτρική ενέργεια,
  • το υδρογόνο,
  • τα βιοκαύσιμα όπως ορίζονται στην Οδηγία 2009/28/ΕΚ,
  • τα συνθετικά και παραφινικά καύσιμα,
  • το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου, σε αέρια μορφή το συμπιεσμένο φυσικό αέριο — CNG και σε υγροποιημένη μορφή το υγροποιημένο φυσικό αέριο — LNG και,
  • το υγραέριο — LPG (υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο

Θεσπίζεται λοιπόν ένα εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση αυτών των σχετικών υποδομών που αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με:

  • τον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια νια μεταφορές
  • τον εφοδιασμό με υδρογόνο για οδικές μεταφορές
  • τον εφοδιασμό με Φυσικό αέριο για τις μεταφορές
  • την ενημέρωση των χρηστών για τις τεχνολογίες των εναλλακτικών καυσίμων και οχημάτων

nees-eidikotites-img3

Συνεργεία εναλλακτικών καυσίμων

Σχετικά με τα συνεργεία εναλλακτικών καυσίμων στο άρθρο 12 αναφέρεται: «Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 3710/2008 (Α’ 216) - Ρυθμίσεις προώθησης των σχετικών με τα εναλλακτικά καύσιμα δραστηριοτήτων των συνεργείων οχημάτων»

Στο άρθρο 9 του ν. 3710/2008 (Α’ 216) προστίθενται νέες παράγραφοι 5, 6 και 7, ως εξής:

 5   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η εκπαιδευτική δομή και η κατάλληλη πιστοποίησή της, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επέκταση του αντικειμένου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών αερίων καυσίμων του π.δ. 66/2010 (Α’ 117), προκειμένου οι εν λόγω τεχνίτες να δύνανται να αναλαμβάνουν και την τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επέκταση του αντικειμένου εργασιών της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του συνεργείου αερίων καυσίμων της υπ’ αριθμ. Οικ. 41871/3068/31-8-2010 Υ.Α. (Β’ 1519), προκειμένου τα εν λόγω συνεργεία να δύνανται να αναλαμβάνουν τοποθετήσεις, επισκευές και συντηρήσεις εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

nees-eidikotites-img2

 6   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η εκπαιδευτική δομή και η κατάλληλη πιστοποίησή της, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επέκταση του αντικειμένου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών που αναφέρονται στις περ. α’ (μηχανοτεχνίτης) και β’ (ηλεκτροτεχνίτης) της παρ. 2 του άρθρου 2 και στις περ. α’ (διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων) και β (τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1575/1985, προκειμένου οι τεχνίτες των παραγράφων αυτών να δύνανται να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών οχημάτων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την επέκταση του αντικειμένου εργασιών των συνεργείων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988, προκειμένου τα εν λόγω συνεργεία να δύνανται να αναλαμβάνουν επισκευές και συντηρήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

 7   Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την απόκτηση της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988 καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου.

nees-eidikotites-img4

Με την νομοθετική ρύθμιση, στο σχετικό νομοσχέδιο, και όλων των υπολοίπων θεμάτων και κυρίως των θεμάτων που αφορούν τα πρατήρια υγρών και εναλλακτικών καυσίμων ολοκληρώνεται τυπικά η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και στην χώρα μας. Ο επισκευαστικός κλάδος φαίνεται να περνά πλέον σε μία άλλη τεχνολογική εποχή που όσο και αν φαντάζει μακρινή, οι ημερομηνίες εφαρμογής, ολοκλήρωσης και υλοποίησης και των σχετικών διατάξεων ώστε να μην είναι η χώρα μας έκθετη σε Ευρωπαϊκά πρόστιμα είναι σημαντικά κοντά χρονικά.

Η εφαρμογή των σχετικών διατάσεων θα ξεκινήσει με την δημοσίευση του νομοσχεδίου στο αντίστοιχο ΦΕΚ.

Διαβάστε ολόκληρο το Σχέδιο νόμου:

pdf

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

FutureMobility.gr

Πύλη ενημέρωσης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες που οδηγούν το Μέλλον της αυτοκίνησης

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου (ΙΔΕΕΑ)

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@futuremobility.gr

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter

 

Newsletter

Έγγραφή στο ΝewsLetter